Regulamin

  

Regulamin przebywania i korzystania z kręgielni w czasie pandemi SARS-COV2:

  • Przy wejściu do lokalu dezynfekcja rąk jest obowiązkowa.
  • Przy jednym torze może przebywać grupa maksymalnie 6 osób.
  • W lokalu obowiązuje nakaz noszenia maseczek, nakaz nie obowiązuje osób, które zajęły miejsca przy torze.
  • Obowiązuje zakaz przenoszenia kul między podajnikami.
  • Stoliki, podajniki i kule do gry, są dezynfekowane po każdej grupie opuszczającej strefę gry.
  • Z uwagi na konieczność dezynfekcji, możliwe są opóźnienia w realizacji rezerwacji.
  • Przy każdym torze znajdują się płyny dezynfekujące do rąk i kul.
  • Bar pozostaje nieczynny.
  • Istnieje możliwość zakupu w barze na wynos.
  • Drużyny oczekujące na grę mogą zająć miejsce w wyznaczonym stoliku.

Prosimy o zastosowanie się do powyższych zasad, dzięki temu korzystanie z kręgielni będzie dla Państwa oraz dla nas bezpieczne.

 
Oświęcimska Liga Bowlingowa 

Regulamin ligi 

1. ORGANIZATOR 
– Kula Hula Kręgielnia, 

2. MIEJSCE ROZGRYWEK: 
– Rozgrywki będą się odbywać w Kręgielni Kula Hula ul. Zaborska 74, 32-600 Oświęcim 

3. CZAS TRWANIA LIGII 
– Szacunkowy czas trwania ligi : październik – kwiecień 
– Szacunkowy czas trwania meczu około 1,5 godz. 

4. KOSZT UCZESTNICTWA: 
– Wpisowe: 300 zł od drużyny . 
– Opłata za tor : 35 zł / godzina 

W trakcie rozgrywania meczów ligowych oraz podczas treningów drużyn (opłata za tor po cenach preferencyjnych) nie obowiązują bonusy udzielane przez kręgielnię przewidziane dla graczy komercyjnych.

5. ZGŁOSZENIA: 
– Zgłoszenie drużyny do rozgrywek ligi OLB przyjmowane jest tylko w formie pisemnej. Podstawowym warunkiem umożliwiającym przystąpienie do rozgrywek jest: 
– Przesłanie Karty Zgłoszeniowej (załącznik nr 1) na adres: kregielnia@kulahula.pl lub dostarczenie do Kręgielni Kula Hula ul. Zaborska 74, 32-600 Oświęcim 
– Opłacenie uczestnictwa w OLB przed przystąpieniem do pierwszej kolejki rozgrywek. 

6. SYSTEM ROZGRYWEK: 
– Formuła Ligi: 
– I runda – sezon zasadniczy – dwie rundy meczów  „każdy z każdym”

– II runda play – off – dwa mecze między zainteresowanymi (mecz-rewanż) 

– najlepsze 4 drużyny ligi rozgrywają półfinały wg formuły 1 z 4, 2 z 3
– mecz finałowy: pomiędzy zwycięskimi drużynami z półfinałów
– mecz o 3 miejsce: pomiędzy przegranymi z półfinałów
– drużyny z miejsc 5 – 7 sezonu zasadniczego rozgrywają mecz o miejsca w dodatkowym turnieju

– Podstawowym dniem rozgrywek jest poniedziałek i wtorek (godziny do ustalenia pomiędzy drużynami i organizatorem)
– W meczu udział bierze 3 lub 4 graczy (liczy się wynik 3 zawodników z największą ilością punktów)
– Mecz pomiędzy drużynami polega na rozegraniu pełnej kolejki (10 rund) przez 3 lub 4 zawodników drużyny i porównaniu sumy punktów drużyny (3 najlepsze wyniki) z sumą punktów drużyny przeciwnej
– Za zwycięstwo drużyna otrzymuje 2 punkty, za remis 1 punkt, przegrana 0 punktów
– Po rozegraniu pełnej kolejki następuje zamiana torów i rozgrywany jest tzw. rewanż wg tych samych zasad
– Przed każdą kolejką rozgrywek włączona zostaje 10‐minutowa rozgrzewka. 
– Zawodnik, który rozpoczął grę nie może być zastąpiony przez innego zawodnika z drużyny w trakcie tej gry. 
– Przypadku równej ilości punktów na końcu sezonu zasadniczego, wyższe miejsce zajmuje drużyna, która uzyskała więcej tzw. małych punktów w sezonie. 
– Dopuszcza się grę własnymi kulami, jednak Organizator za ich ewentualne uszkodzenia nie ponosi odpowiedzialności. 

7. PUNKTACJA MECZU 
– O końcowym wyniku meczu decyduje większa suma punktów drużynowych: Za wygranie meczu drużyna otrzymuje 2 punkty meczowe, za remis obie drużyny otrzymują po jednym punkcie. Maksymalna ilość punktów możliwa do zdobycia 4 (2 punkty mecz+ 2 punkty rewanż) 

8. UCZESTNICY – DRUŻYNY: 
– W skład drużyny wchodzi 3 do 7 zawodników ( zespól powinien liczyć minimum 3 zawodników – oficjalnie zgłoszonych na liście) 
– Zawodnik może reprezentować w lidze OLB w danej edycji tylko jedną drużynę. 
– Do reprezentowania drużyny uprawniony jest jedynie Kapitan lub w przypadku jego nieobecności upoważniony zawodnik drużyny

9. WALKOWER
 Drużyna przegrywa mecz walkowerem gdy:
– nie pojawi się na meczu bez wcześniejszego uprzedzenia kapitana drużyny przeciwnej oraz organizatorów
– stawi się w niekompletnym składzie – mniej niż 3 zawodników

Drużyna wygrywająca mecz walkowerem rozgrywa w tym dniu dwa mecze solo, tzw. mecze o punkty.

10. KARY 
– drużyna która oddała mecz walkowerem otrzymuje 0 punktów. 
– drużyna która wygrała mecz walkowerem otrzymuje 4 punkty. 

11. PRZEKŁADANIE MECZÓW: 
– W wyjątkowej sytuacji drużyna ma prawo do przełożenia meczu, po wcześniejszym powiadomieniu kapitana drużyny przeciwnej i organizatorów. 
– W powyższej sytuacji drużyny ustalają termin rozegrania zaległego meczu (do 14 dni po pierwotnym terminie meczu) 
– Zobowiązaniem kapitana drużyny, która przekłada mecz jest dokonanie rezerwacji torów na kręgielni oraz powiadomienie o tym kapitana drużyny przeciwnej oraz organizatorów. 

12. NAGRODY: 
1. Drużyny, które zajmą 3 pierwsze miejsca otrzymują nagrody rzeczowe: 
− 1 miejsce – puchar i voucher o wartości 500 zł 
− 2 miejsce – puchar i voucher o wartości 300 zł 
− 3 miejsce – puchar i voucher o wartości 200 zł 

Przewidziana jest równiez nagroda dla gracza z największą ilościa strike’ów.
W przypadku takich samych wyników, rozegrany będzie mecz o tytuł, w którym decydować będzie ilość zdobytych punktów podczas 1 gry (10 rund).

13. ZMIANY REGULAMINU: 
– Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie, jak również – w razie potrzeby – dokonywania jego interpretacji. Decyzje organizatorów są ostateczne. 

14. INNE: 
– Bieżące wyniki umieszczane są na tablicy ogłoszeń w OLB, oraz stronie www.kulahula.pl oraz www.facebook.com/kulahula.oswiecim 
– Organizatorzy prowadzą tabelę ligową, w której zapisywane są wszystkie wyniki, zgodnie z opracowanym harmonogramem rozgrywek 
– Każdej z drużyn zakłada się tzw. KARTĘ DRUŻYNY w której dodatkowo zapisuje się postępy drużyny w meczach logowych 
– Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w lidze pod warunkiem pisemnej zgody rodzica/ opiekuna. Formularz dostępny jest u obsługi kręgielni. 
– Uczestnictwo w lidze jest równoznaczne ze zgodą na podanie imienia i nazwiska uczestnika w prowadzonych tabelach, statystykach które umieszczane są na stronie www oraz facebook kula Hula Oświęcim oraz podmiotów współpracujących z kręgielnią. 
– Uczestnicy wyrażają zgodę na publikowanie swojego wizerunku na stronach internetowych organizatora, w mediach społecznościowych powiązanych z organizatorem, oraz w mediach współpracujących z organizatorem. 
– Uczestnictwo w lidze jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. 

Niniejszy regulamin omówiony został z wszystkimi drużynami na spotkaniu organizacyjnym, następstwie czego zostały wprowadzone zmiany wg sugestii uczestników, będące zgodne z regulaminem kręgielni Kula Hula oraz zaakceptowane przez organizatorów OLB.

 

REGULAMIN KRĘGIELNI

 

Niniejszy regulamin określa zasady wstępu i przebywania na terenie kręgielni Kula Hula w Oświęcimiu, przy ulicy Zaborskiej 74.

Poniższe określenia używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie:

KLUB, KRĘGIELNIA, LOKAL – oznacza teren Kręgielni Kula Hula wraz z parkingiem.

KLIENT – oznacza każdą osobę przebywającą na terenie Klubu, za wyjątkiem pracowników.

Obsługa ma prawo do nie wpuszczenia oraz wyproszenia z Klubu bez podania przyczyny.

Każdy klient Klubu zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem obiektu przed wejściem na jego teren. Wstęp na teren klubu oznacza automatycznie bezwzględną akceptację oraz podporządkowanie się wymogom niniejszego Regulaminu oraz odpowiednio Regulaminów poszczególnych części Klubu. 

Osoby chcące skorzystać z usług oferowanych w obiekcie zobowiązane są do uiszczenia opłaty za te usługi zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem.

Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu oraz instrukcji lub niestosujące się do zaleceń obsługi obiektu i służb porządkowych mogą być usuwane z terenu obiektu.

W przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku lub doznania jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu, właściciel obiektu lub ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu.

Teren kręgielni Kula Hula jest monitorowany w sposób ciągły, a nagrania z kamer mogą być podstawa do pociągnięcia do odpowiedzialności w stosunku do użytkowników, którzy nie stosują się do regulaminu oraz instrukcji. Kula Hula gwarantuje, iż monitoring powadzony jest w sposób nie naruszający dóbr osobistych oraz godności użytkowników.
Lokal jest miejscem publicznym, w którym wykonuje się zdjęcia.
Fotorelacje z imprez organizowanych przez klub i współorganizatorów udostępniane są na ogólnodostępnym potralu społecznościowym a także na stronie internetowej kręgielni, oraz w niektórych przypadkach na stronach internetowych współorganizatorów imprez. 
Zakłada się, że osoby przebywające na terenie kręgielni wyrażają zgodę na udostępnianie swojego wizerunku zapisanego na fotografiach wykonanych w tym lokalu i na terenie obiektu.
Osoby nie wyrażające takiej zgody winne są poinformować o tym fakcie obsługę kręgielni przed lub w trakcie wykonywania takich zdjęć.

Osobom niepełnoletnim oraz nietrzeźwym alkoholu nie sprzedajemy.

Na teren Kula Hula zabrania się wnoszenia własnych napojów oraz posiłków bądź przekąsek.
W przypadku wniesienia własnego alkoholu (czyt. zakupionego poza lokalem Kula Hula ul. Zaborska 74) obsługa ma prawo zarządać od gości tzw. opłaty korkowej w wysokości minimum 100 zł za każdą wniesioną butelkę alkoholu.

Każdorazowy przypadek naruszenia przez klienta porządku publicznego, postanowień niniejszego Regulaminu oraz instrukcji lub zaleceń obsługi obiektu i służb porządkowych, może skutkować niezwłocznym usunięciem klienta z klubu bez prawa zwrotu kwot uiszczonych tytułem wstępu lub za korzystanie z atrakcji klubu, a wobec osoby rażąco naruszającej postanowienia regulaminu może zostać ustanowiony przez kręgielnię Kula Hula całkowity zakaz wstępu do klubu. 

Obsługa może odmówić wstępu do klubu oraz przebywania w nim osobom:

-Znajdującym się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków.

-Spożywającym na terenie klubu napoje i inne produkty zakupione poza klubem.

-Posiadającym broń lub inne przedmioty mogące w ocenie ochrony stanowić zagrożenie, w tym m.in. butelki, puszki, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środku odurzające lub psychotropowe.

-Zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku w klubie.

-Głoszącym i prezentującym hasła, symbole, treści obsceniczne, wulgarne, obraźliwe, rasistowskie itp.

-Niszczącym wyposażenie klubu. 

O ewentualnej zmianie godziny zamknięcia lokalu decyduje manager lokalu lub osoba zastępująca managera.

Rezerwacje

Rezerwacji dokonać można drogą telefoniczą bądź bezpośrednio u obsługi lokalu.
Rezerwując tor, stół bilardowy lub lożę, stolik, osoba dokonująca rezerwacji zobowiązana jest do podania prawdziwego imienia i nazwiska oraz numeru telefonu.
Dokonując rezerwacji, osoba rezerwująca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wewnątrz firmy.

Zasady korzystania z kręgielni 

Przy korzystaniu z torów należy bezwzględnie stosować się do poleceń i informacji udzielanych przez pracowników kręgielni.

Wszelkie problemy techniczne związane z funkcjonowaniem obiektu należy niezwłocznie zgłaszać obsłudze kręgielni.

W strefie rozbiegu (na torze) może przebywać jednorazowo tylko jeden gracz.

W trakcie gry obowiązuje noszenie obuwia bowlingowego (warunkowo dopuszcza się granie we własnym obuwiu, w przypadku, gdy w recepcji brakuje obuwia w rozmiarze grającego).

Warunkiem jest posiadania obuwia z białą podeszwą.
Należy zachować szczególną ostrożność przy podnoszeniu kuli z podajnika (aby powracająca kula nie uderzyła dłoni gracza).
Noszenie podczas gry okularów i szkieł kontaktowych, biżuterii na dłoniach jest niebezpieczne i odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

Na terenie pomieszczeń kręgielni zabrania się:

– wchodzenia do miejsc przeznaczonych wyłącznie dla obsługi,
– wchodzenia na elementy konstrukcyjne,
– dotykania i manipulowania przy urządzeniach elektrycznych,
– wchodzenia na tory w miejscach do tego nie przystosowanych,
– spożywania napojów i posiłków w strefie rzutu,
– biegania i ślizgania szczególnie w strefie rzutu.

– niszczenia wyposażenia i urządzeń
– wnoszenia na teren kręgielni własnych napojów i żywności,
– nieobyczajowego zachowania, bądź zachowania uznanego społecznie za nieprzyzwoite lub obraźliwie.
– przebywania w lokalu w tzw. „barwach  kubowych” (dotyczy odzieży, dodatków z logo klubów kibicowskich)
– głoszenia haseł i tzw. przyśpiewek kibicowskich.

Dzieci do lat 10 mogą przebywać na terenie kręgielni wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich. Osoby, pod których opieką znajdują się osoby małoletnie odpowiadają za wszelkie szkody wyrządzone przez te osoby.

Grupy zorganizowane złożone z dzieci poniżej 10 roku życia muszą mieć, co najmniej jednego opiekuna na 15 uczestników, odpowiedzialnego za swoich podopiecznych przez cały czas przebywania na terenie kręgielni.

Opiekun grupy po wejściu na teren kręgielni zobowiązany jest skontaktować się z obsługą celem ustalenia zasad korzystania z urządzeń kręgielni.

Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z kręgielni oraz urządzeń ze szczególną ostrożnością (lub po skonsultowaniu się ze swoim lekarzem). Za negatywne skutki zdrowotne przebywania na terenie obiektu tych osób Kula Hula nie ponosi odpowiedzialności.

Wszelkie skaleczenia, urazy, pogorszenie samopoczucia należy niezwłocznie zgłaszać najbliższemu pracownikowi kręgielni.

W przypadku wystąpienia awarii maszyny obowiązuje bezwzględny zakaz wykonywania rzutów.

Gracz zobowiązany jest do dobrania odpowiedniej kuli do rozmiarów dłoni.

                                                                                             

Zasady korzystania ze stołów bilardowych 

Obowiązuje bezwzględny zakaz stawiania napojów, popielniczek i jedzenia na stołach bilardowych – koszty ewentualnego prania stołu ponosi klient. Zakaz dotyczy również siadania lub stawiania na krawędziach i powierzchni stołów.

Za zniszczenia materialne w Kula Hula z winy klienta klub nie odpowiada, koszty napraw wszystkich zniszczeń pokrywa klient: złamanie kija bilardowego – 100 zł., zgubienie bili – 20 zł., zniszczenie sukna – 1000 zł., zabrudzenie sukna – 100 zł., zniszczenie lub uszkodzenie lampy wiszącej – 300 zł.

Za zniszczenia sprzętu bilardowego należącego do klientów, Klub nie odpowiada.

Odpowiedzialność i kary

Za zniszczenia, zagubienie elementów wyposażenia obiektu obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości wyposażenia.

Klient przebywający w lokalu ponosi odpowiedzialność za swoją własność (elementy odzieży, torebki ect) i zobligowany jest do zachowania uwagi względem tych rzeczy.
W przypadku przedmiotów o dużej wartości materialnej, Klient zobligowany jest do skorzystania z szafek dostępnych w lokalu, które to szafki zamykane sa na klucz.W przypadku braku wolnych szafek wartościowe przedmioty nalezy oddać w przechowanie obsłudze Kręgielni na czas przebywania klienta w lokalu.

Kręgielnia Kula Hula nie ponosi odpowiedzialności za zgubione, skradzione lub pozostawione na terenie obiektu przedmioty oraz pieniądze, które nie zostały oddane do depozytu.

Rzeczy pozostawione na terenie obiektu, a znalezione przez personel Kula Hula można odebrać u obsługi.

W przypadku korzystania przez gracza z własnego sprzętu Kula Hula nie odpowiada za jego ewentualne zniszczenie.

Kula Hula nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu obiektu, instrukcji oraz poleceń upoważnionego personelu.

Reklamacje
Reklamacje rozpatrywane są po pisemnym zgłoszeniu u managera kręgielni Kula Hula w Oświęcimiu
Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w terminie 10 dni roboczych.

Niniejszy regulamin może ulec zmianie.